<form id="2CrO00k"><th id="2CrO00k"></th></form>

   Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

   Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

   P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

   Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
   Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

   Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

   (zkrácený ?lánek 12 stran)

   M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

   Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

   V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

   V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

    

   Mobilizace a cesta na frontu

   V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

   V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

    

   Na srbské frontě a v zajetí

   P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

   V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

   Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

   Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

   Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

   Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

   20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

   Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

   Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

   15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

   Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

   V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

    

   Anabáze z Valjeva do Valony

   Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

   P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

   Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

   Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

   Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

   Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

   Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

    

   „Pole ztracené“

   Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

   Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

   Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

    

   Ve francouzských táborech

   18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

   Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

   V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

   V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

   4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

    

   Vzh?ru do legií!

   Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

   P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

   Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

   Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

   Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

   My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

   Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

    

   V bojích na západní frontě

   Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

   Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

   Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

   Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

   Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

   P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

   Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

   Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

   Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

   8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

    

    

    

   © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

   Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

   K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

   Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

   p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

   Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

   Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

   Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

   P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

   Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

   Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

   Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

   25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

   Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

   Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

   Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

   Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

   Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

   Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

   V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

   Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

   Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

   4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

   Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

   Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

   V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

   Slovník, vysvětlivky, komentá?e

   abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

   ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

   akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

   Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

   alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

   Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

   anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

   aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

   apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

   Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

   Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

   arsenál zbrojnice

   Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

   Autrichiens fr. Rakušáci

   batalion pluk

   bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

   bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

   boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

   cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

   cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

   ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

   ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

   desentér desertér

   Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

   dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

   Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

   fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

   feldkurát vojenský kněz

   feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

   feldšpitál něm. polní nemocnice

   feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

   febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

   flota námo?nictvo

   Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

   fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

   fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

   gruppo it. zde: oddělení

   halt! něm. povel zastavit, stát!

   Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

   Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

   infanterie dělost?electvo

   Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

   jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

   ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

   kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

   kantina zde: prodejna pro zajatce

   kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

   kavalerie jezdectvo

   kellner něm. ?íšník

   komisárek vojenský chléb kyselé chuti

   komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

   konduktér pr?vod?í

   korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

   Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

   ku?a srb. d?m

   kuláš zast. guláš

   Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

   lágrovat něm.tábo?it

   lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

   landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

   landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

   Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

   lettres fr. dopisy

   losung něm. zde: heslo dne

   mantl něm. vojenský pláš?

   marodní kniha něm. kniha nemocných

   marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

   maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

   maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

   mantúra vojenský oblek

   merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

   Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

   náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

   obrlajtnant něm. nadporu?ík

   oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

   ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

   para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

   pasírka něm. povolenka

   Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

   pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

   Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

   Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

   piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

   piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

   pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

   pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

   posichrovat něm. pojistit, zajistit

   Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

   profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

   Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

   rakije pálenka

   raport hlášení

   rast něm. odpo?inek

   Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

   règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

   Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

   rekonvalescent lat. zotavující se pacient

   Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

   Ristung něm. výzbroj

   salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

   saniterák vojenský ošet?ovatel

   separace oddělení

   studovat zde: zabavit

   Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

   Stationskomando něm. posádkové velení

   stra?ár srb. strá?ce

   štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

   Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

   Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

   tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

   tagwach něm.budí?ek

   therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

   trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

   t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

   Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

   Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

   Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

   Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

   wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

   z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

   zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

   zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

   รีวิว คอ ล ลี่ คอ ล ลา เจน ใช้ เซ รั่ ม แล้ว สิว ขึ้น เซ รั่ ม ละลาย สิว ส ครับ ผิว เชิง ดอย คอ ล ลา เฮ ล ท์ คอ ล ลา เจน เลเซอร์ co2 สิว อุด ตัน คอ ล ลา เจน เคน โกะ pantip เล็บ เจ ล สวย ๆ เรียบ หรู สิว อุด ตัน ไม่มี หัว รักษา คอ ล ลา เจน คิว เท น รีวิว ส มู ท อี เซ รั่ ม ทอง คํา เซ รั่ ม มอน เต้ pantip รีวิว ชิ ตะ คอ ล ลา เจน เลเซอร์ สิว อุด ตัน ราคา เหมา คอ ล ลา เจน ผสม น้ํา มะนาว คอ ล ลา เจน ของ วัต สัน ดี ไหม ต่อ pvc เล็บ เซ รั่ ม รักษา สิว watson การ รักษา สิว หัว ช้าง เซ รั่ ม peptide ลาย เล็บ เจ ล สี ฟ้า รีวิว เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ ครีม ไข่มุก หน้า ใส รีวิว คอ ล ลา เจน คิว เท็ น benzac สิว อุด ตัน เซ รั่ ม ลด ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา pantip ไฮ โดร ไล ซ์ คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ เซ รั่ ม ไข่แดง ฮอกไกโด ลาย เล็บ เจ ล สี ดำ รักษา สิว ที่ หลัง พร เกษม รีวิว เซ รั่ ม รักแร้ นางงาม คอ ล ลา เจน ปริมาณ ต่อ วัน รักษา สิว 2020 ครีม หน้า ขาว พัน ทิป ส ครับ ที่ ใช้ แล้ว ขาว เซ รั่ ม olay เซ รั่ ม ม อย เจอร์ ไร เซอร์ คอ ล ลี่ คอ ล ลา เจน ราคา คอ ล ลา เฮ ล ท์ ราคา คอ ล ลา เจน venda ครีม แอ ม เว ย์ หน้า ขาว ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา รีวิว labmade คอ ล ลา เจน ทับทิม เลเซอร์ สิว ดี ไหม สิว หัว ขาว รักษา เซ รั่ ม วัน เด อ ร์ ส ครับ หน้า วัต สัน คอ ล ลา เจน กาละแม ร์ pantip คอ ล ลา เจน shopee ลาย เล็บ เจ ล ไฮ โซ คอ ล ลา เจน ยู ไล ค์ แก้ รอย สิว ที่ หลัง ส ครับ รุจิรา รีวิว เซ รั่ ม sk2 เลเซอร์ สิว อุด ตัน พร เกษม ราคา เหมา รีวิว colla rich collagen collagen dipeptide plus รีวิว คอ ล ลา เจน บาย วัต สัน ไฮ โดร บาลานซ์ เซ รั่ ม 3w clinic ทํา ส ครับ ขัด ผิว คอ ล ลา เจน ทับทิม เกาหลี เซ รั่ ม ก ลู ต้า ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา ที่ ดี ที่สุด ลาย เล็บ เจ ล โด เร ม่อน เซ รั่ ม อิ ท ส กิน เซ รั่ ม แอ ม เพิล เอ็น รักษา สิว ที่ หลัง 2 อาทิตย์ นา มุ ไลฟ์ ส เน ล ไวท์ เซ รั่ ม รอย จาก สิว ครีม หน้า ขาว ใส พัน ทิป เซ รั่ ม ละลาย สิว เซ รั่ ม แอ ค เน่ ลาย เล็บ เจ ล ดอกไม้ คอ ล ลา เจน 7 สิว ผด สิว ผื่น ครีม กระชับ รู ขุม ขน ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน รักษา กระดูก เซ รั่ ม เลิ ฟ โพ ชั่ น รีวิว วิ ส ท ร้า คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ 1300 ดี ไหม boom collagen รีวิว สิว อุด ตัน ไม่มี หัว ที่ แก้ม รักษา สิว ผื่น รักษา สิว ติด สาร ด้วย ตัว เอง ครีม ลด ฝ้า ที่ ดี ที่สุด เซ รั่ ม รักษา หลุม สิว ใน เซ เว่ น เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ รีวิว gee13 collagen ขาว จริง ไหม เซ รั่ ม ลด รอย สิว วัต สัน ส ครับ มะขาม วัต สัน คอ ล ลา เจน pantip รีวิว 2561 มิยา บิ คอ ล ลา เจน พัน ทิป รักษา สิว benzac ลาย เล็บ เจ ล น่า รัก ๆ 2020 คอ ล ลา เจน ญี่ปุ่น สี ทอง เซ รั่ ม shiseido คอ ล ลา เจน คิว เท น รีวิว เซ รั่ ม โสม ป่า ข้อดี ของ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม หน้า ฉ่ำ เซ รั่ ม ลํา ไย จุฬา เฮิ ร์ บ เซ รั่ ม มะเขือ ม่วง pantip คอ ล ลา เจน เร่ง ขาว คอ ล ลา เจน แบบ ชง ที่ ดี ที่สุด คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น พัน ทิป รีวิว ครีม รักษา ฝ้า แนะนำ เซ รั่ ม กำจัด สิว อุด ตัน รีวิว รอย สิว คอ ล ลา เจน ใน 7 yuja niacin serum รีวิว pantip เซ รั่ ม ชา เขียว แบบ ซอง เซ รั่ มอ อริ จิ น คอ ล ลา เจน เร นา ต้า เพิ่ม คอ ล ลา เจน ซา คา นะ คอ ล ลา เจน นารา คอ ล ลา เจน ราคา รักษา สิว โรง พยาบาล สิว อุด ตัน ไม่ หาย ครีม noscarna รีวิว เซ รั่ ม ลด รอย สิว เกาหลี เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ ใช้ ดี ไหม ครีม โร จู คิ ส ใน เซ เว่ น สิว อักเสบ หัวแข็ง รักษา คู มิ โกะ คอ ล ลา เจน ปลอม amsel collagen รีวิว คอ ล ลา เจน คุณ เชน รักษา สิว ด้วย benzac ส ครับ หน้า เซ เว่ น pantip ส ครับ มะขาม eveandboy colla me การ รักษา รอย สิว boom คอ ล ลา เจน pantip ส ครับ ผิว หน้า ทํา เอง เซ รั่ ม ยอน ฮ วา เลเซอร์ สิว อุด ตัน ราคา เหมา เซ รั่ ม เกาหลี รีวิว เซ รั่ ม ทับทิม innisfree ผล ไม้ รักษา สิว คอ ล ลา เจน pantip รีวิว 2561 คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น พัน ทิป คอ ล ลา เจน เฌอ ชม รีวิว เซ รั่ ม นางงาม ซื้อ ที่ไหน เซ รั่ ม ลํา ไย จุฬา ไซ โก โนะ คอ ล ลา เจน ราคา คอ ล ลา เจน เอม มี่ คอ ล ลา เจน บุ๋ม ปนัดดา ลบรอย แดง ลาย เล็บ เจ ล ไล่ สี เซ รั่ ม เซ เว่ น ตัว ไหน ดี การ รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ บำรุง กระดูก เซ รั่ ม ทองคำ 24k ดี ไหม รักษา สิว ติด สาร ด้วย ตัว เอง คอ ล ลา เจน ไท พ์ ทู ยี่ห้อ ไหน ดี swiss energy collagen รีวิว pantip ครีม แก้ ฝ้า หน้า ใส เซ รั่ ม innisfree สี แดง คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด 2563 สาเหตุ ของ สิว อักเสบ เพียว คอ ล ลา เจน 200 000 ดี ไหม แก้ สิว หลัง hyalu b5 serum รีวิว collagen pantip vitamate collagen รีวิว collagen di peptide คือ เซ รั่ ม aesop ส ครับ ขาว ยา ลด รอย แดง สิว เซ รั่ ม q double serum pantip ส ครับ ผิว รีวิว ลํา ไย จุฬา เฮิ ร์ บ คอ ล ลา เจน ผิว ขาว รีวิว ครีม ทา ฝ้า ดี ลา นิ น la roche posay hyalu b5 serum รีวิว pantip เซ รั่ ม อั้ ม รักษา สิว บน ใบหน้า สลิป ปิ้ง มาร์ค วิ ต ซี ส ครับ หน้า ธรรมชาติ เซ รั่ ม ลํา ไย จุฬา ทา รอย สิว ครีม รักษา รอย สิว ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน กิโล pantip รักษา ผด แอ น นา คอสเมติก ส์ 2004 ครีม รักษา ฝ้า ลด รอย ดํา ชิ เซ โด้ เซ รั่ ม รัก สา สิว รักษา สิว หลัง ที่ไหน ดี เซ รั่ ม ณั ช ชา มี สาร อันตราย ไหม ครีม ลบรอย สิว ที่ หน้า ime collagen ของ ปลอม รักษา สิว ที่ไหน ดี pantip เซ รั่ ม บ ลู เบอร์ รี่ เซ รั่ ม ส โน ว์ เกิ ร์ ล ครีม รักษา ก ระลึก รอย สิว ที่ หลัง เลเซอร์ ไฮ โดร ไล เซ ท คอ ล ลา เจน สาเหตุ ที่ สิว ไม่ หาย สัก ที เซ รั่ ม แพ รี่ โกลด์ เซ รั่ ม 24k pantip เล็บ เจ ล ลาย ผล ไม้ ไอ เม่ คอ ล ลา เจน ดี ไหม pantip คอ ล ลา เจน เบ ล ล่า เซ รั่ ม the ordinary สิว เชื้อรา กี่ วัน หาย รีวิว q double serum ยา รอย สิว เซ รั่ ม ส โน ว์ เกิ ร์ ล ครีม ฟ้า ขาว หน้า ใส สูตร ดั้งเดิม คอ ล ลา เจน ของ เชียร์ เซ รั่ ม น้ำผึ้ง นา ร์ วาล พัน ทิป รีวิว เซ รั่ ม 2019 วิธี ลด ฝ้า คอ ล ลา เจน ขาว จริง คอ ล ลา เจน ได เป ป ไท ด์ วัต สัน คอ ล ลา เจน แบบ ผง ยี่ห้อ ไหน ดี ha hydrating รีวิว pantip รักษา สิว อักเสบ ที่ จมูก เซ รั่ ม ขมิ้นชัน คอ ล ลา เจน ผสม น้ํา มะนาว ส ครับ ขมิ้น ไพร สด เซ รั่ ม guerlain ส ครับ ผิว watson ส ครับ ขมิ้น ไพร สด pantip serum ผู้ชาย เซ รั่ ม รักแร้ นางงาม รีวิว pantip เซ รั่ ม ผิว ใส ใช้ เซ รั่ ม แล้ว สิว ขึ้น คอ ล ลา เจน เฌอ ชม รีวิว รักษา สิว ด้วย ตนเอง pantip แก้ รอย แดง จาก สิว แผล จาก สิว กี่ วัน หาย innisfree serum รีวิว เซ รั่ ม filorga รีวิว โร จู คิ ส แอ ค เน่ เซ รั่ ม ชา เขียว innisfree ราคา เลเซอร์ หลุม สิว มี กี่ แบบ เรื่อง สิว รักษา รอย สิว หลุม สิว ส ครับ เฮอ ร์ เบิ ล แบรนด์ รักษา สิว ที่ สถาบัน โรค ผิวหนัง เซ รั่ ม ซี caudalie vinoperfect serum รีวิว แบ ล็ คม อ ร์ คอ ล ลา เจน ราคา เซ รั่ ม ha hydrating คอ ล ลา เจน ทับทิม เกาหลี ไอ ริ น่า คอ ล ลา เจน pantip คอ ล ลา เจน นิ ป ปิ เซ รั่ ม ที่ ดี ที่สุด พัน ทิป ราคา เลเซอร์ รอย สิว ลาย เล็บ เจ ล สี แดง สวย ๆ 2019 คอ ล ลา เจน วินัย ไกร บุตร ดี ไหม คอ ล ลา เจน กระชับ รู ขุม ขน เด ลี่ คอ ล ลา เจน คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ กับ คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ สิว อักเสบ เห่อ คอ ล ลา เจน เชน ธ นา พัน ทิป collagen คอ ล ลา เจน ครีม รักษา ก ระลึก blackmore collagen ราคา ครีม ทา หน้า ขาว pantip ครีม รอย ดํา จาก สิว ส ครับ ขัด ผิว pantip เซ รั่ ม ลัง โคม ตัว ใหม่ ส ครับ ผิว ตัว เซ รั่ ม sk ll เซ รั่ ม estee lauder รีวิว คอ ล ลา เจน ผม ชง คอ ล ลา เจน q double serum อย ครีม ลด รอย สิว ถูก และ ดี คอ ล ลา เจน ผิว สวย ซุปเปอร์ ขาว ใส s1 ของ แท้ ส ครับ หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 เลเซอร์ หลุม สิว มี กี่ แบบ เซ รั่ ม วา เบ ล collagen ดี ที่สุด ครีม ใช้ แล้ว หน้า ใส เซ รั่ ม ใบ บัวบก ใน เซ เว่ น ยา แก้ แผลเป็น สิว ส ครับ ขาว ฟิ สิ โอ เจ ล เซ รั่ ม เป ป ไท ด์ คอ ล ลา เจน คอ ล ลา เจน นิ รุต ยัน ฮี เซ รั่ ม วิ ต อี คอ ล ลา เจน กิโล ราคา ส่ง รักษา สิว อุด ตัน ที่ไหน ดี รีวิว mederma รอย ดํา คอ ล ลา เจน ดีๆ คอ ล ลา เจน ไซ โก โน๊ะ ของ ปลอม ครีม ทา รอย สิว ที่ หลัง อั ล ติ เมท คอ ล ลา เจน ดี ไหม สิว อักเสบ ใต้ คาง เซ รั่ ม ครีม เกาหลี ครีม หน้า ขาว ใส เซ เว่ น ลด สิว แบบ ธรรมชาติ คอ ล ลา เจน uc2 สี ทอง ครีม ลด รอย สิว ผู้ชาย ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน จาก ปลา ทะเล ส ครับ ก ลู ต้า เนื้อ มะขาม ดี ไหม กา ร์ นิ เย่ เซ รั่ ม ซอง เซ รั่ ม cathy doll collagen by watsons สีชมพู รีวิว สิว อักเสบ เรื้อรัง สิว รักษา เซ รั่ ม หน้า ใส กระชับ รู ขุม ขน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน ไซ โก โน๊ะ ดี ไหม คอ ล ลา เจน เชน ราคา คอ ล ลา เจน คุณ เชน เลเซอร์ รู ขุม ขน จมูก ยู เซอ ริน รักษา รอย สิว pantip คอ ล ลา เจน ตัว ไหน ดี ปลอดภัย อา บู ติ น รักษา ฝ้า คอ ล ลา เจน ผง pantip วัต สัน นู ท ริ 10000 รีวิว คอ ล ลา เจน ปลา ทะเล เซ รั่ ม ออ ร่า ไวท์ เซ รั่ ม วิ ต ซี วัต สัน สี ดา เซ รั่ ม เรี ยล เพียว คอ ล ลา เจน ลด รอย จุด ด่าง ดํา รักษา สิว อักเสบ ที่ แก้ม คอ ล ลา เจน vistra รีวิว คอ ล ลา ริ ช สูตร ใหม่ สิว ที่ คาง รักษา เซ รั่ ม เป ป ไท ด์ pantip เซ รั่ ม drs รักษา สิว 2020 คอ ล ลา เจน รักษา เข่า เสื่อม เลเซอร์ หลุม สิว มี กี่ แบบ สิว อักเสบ สิว อุด ตัน เซ รั่ ม วงศ์สว่าง op คอ ล ลา เจน nippi เซ รั่ ม คี ล ส์ รีวิว clarins double serum รีวิว 2018 ยู เซอ ริน รักษา ฝ้า ราคา คอ ล ลี่ พลัส คอ ล ลา เจน ซา คา นะ คอ ล ลา เจน ดี ไหม เซ รั่ ม cathy doll เซ รั่ ม ที่ ช่วย กระชับ รู ขุม ขน สิว อักเสบ กี่ วัน หาย เซ รั่ ม 24k รีวิว คอ ล ลา เจน แบบ แคปซูล เซ รั่ ม คิว เพรส สี ฟ้า ชิ ตะ คอ ล ลา เจน ของ แท้ เซ รั่ ม แบบ ซอง เซ รั่ ม peptide คอ ล ลา เจน venda ต่อ ขนตา ศาลา ยา เซ รั่ ม อา ตุ่ย ดี ไหม คอ ล ลา เจน วัต สัน pantip คอ ล ลา เจน คุ มิ โกะ เป็น สิว อักเสบ ไม่ หาย สัก ที เซ รั่ ม klairs ได ม่อน เซ รั่ ม ที่ แต้ม รอย สิว สิว อุด ตัน เห่อ คอ ล ลา เจน นู ไวท์ ดี ไหม เซ รั่ ม วิง ค์ ไวท์ เซ รั่ ม เห็ด pantip เซ รั่ ม ซับมัน yves rocher รีวิว เป็น สิว ที่ แก้ม ไม่มี หัว คอ ล ลา เจน มาเล ลด สิว ผด หน้าผาก รักษา แผลเป็น สิว เม สัน คอ ล ลา เจน pantip ครีม ลด จุด ด่าง ดํา pantip ยา ลด รอย สิว ที่ ดี ที่สุด benzac ช่วย เรื่อง อะไร คอ ล ลา เจน คุณ เชน คอ ล ลา เจน ผิว หน้า ครีม แก้ ฝ้า ยี่ห้อ ไหน ดี สาเหตุ ของ สิว อักเสบ เซ รั่ ม ดอกไม้ ครีม ลด รอย ดำ รอย แดง คอ ล ลา เจน หมอ แซม ดี ไหม เซ รั่ ม klairs เซ รั่ ม สี ดา pantip รอย แดง จาก สิว รักษา เซ รั่ ม ไวท์ เท น นิ่ง วิ ต ซี ครีม รักแร้ นางงาม pantip เบอร์ รี่ เพิ ร์ ล อ เม ทิ ส ต์ เซ รั่ ม neocell super collagen ราคา วา ร์ ป คอ ล ลา เจน พัน ทิป เซ รั่ ม ss บู ส เตอร์ เซ รั่ ม บิ ว ติ ส ริน คอ ล ลา เจน ส ครับ ตัว ส มู ท โตะ ไข่แดง ยู เมะ คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม the ordinary เป็น สิว ผด ที่ หน้าผาก ไม่ หาย สัก ที vitamate collagen รีวิว เล็บ เจ ล ลาย ห ลุย ส์ คอ ล ลี่ คอ ล ลา เจน วัต สัน คี ลอย ด์ จาก สิว pantip คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น ราคา สิว รอย ดํา ส มู ท อี โกลด์ เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ใน 7 11 15 บาท ครีม ลอก ฝ้า ยัน ฮี คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น พัน ทิป คลอ ลา เจน เชน ธ นา skincare หน้า ขาว คอ ล ลา เจน ลด ฝ้า กระ พัน ทิป ครีม ฟ้า ขาว หน้า ใส สูตร ดั้งเดิม เซ รั่ ม เป ป ไท ด์ เกาหลี เป็น หลุม สิว cc calcium collagen pantip เซ รั่ ม ฝ้า เซ รั่ ม พอ น ด์ ส นู ไวท์ เพียว คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ แบบ ผง เซ รั่ ม รังนก คอ ล ลา เจน 7 เซ รั่ ม ซับมัน yves rocher รีวิว ครีม ลด รอย สิว dragon blood เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ ของ แท้ ครีม แก้ ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา คอ ล ลา เจน ดี นางงาม เซ รั่ ม vichy mineral 89 serum รีวิว คอ ล ลา เจน คุณ เชน collagen peptide 4500 mg watsons รีวิว คอ ล ลา เฮ ล ท์ ราคา คอ ล ลา เจน ใบ เฟิร์น รีวิว วัน โอ วัน เซ รั่ ม เซ รั่ ม หน้าตึง เซ รั่ ม นม ผึ้ง ครีม หน้า ขาว pantip 2020 คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น แบบ ชง ส่วนประกอบ เซ รั่ ม รอย ดํา สิว ที่ หลัง ส ครับ ขัด ผิว ที่ ดี ที่สุด เซ รั่ ม มะเขือ ม่วง pantip ครีม eucerin หน้า ขาว ส ครับ มะขาม วัต สัน naara ราคา สิว หัว ดํา รักษา เซ รั่ ม ทอง คํา รีวิว โร จู คิ ส คอ ล ลา เจน คอส รักษา สิว ลาย เล็บ เท้า เจ ล โปร บิ ต้า คอ ล ลา เจน แอ ม เพิล เอ็น เป ป ไท ด์ เซ รั่ ม พีช ชี่ คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ แบบ เม็ด สิว แข็ง ไม่มี หัว คอ ล ลา เจน วัต สัน 4500 สิว ไต ไม่มี หัว รักษา สิว อักเสบ เร่ง ด่วน เซ รั่ ม some by mi รีวิว collagen ผง ลด รอย ดํา สิว เร่ง ด่วน คอ ล ลา เจน ขาว ละ ออ เน ส เล่ บู ส คอ ล ลา เจน ราคา clarins double serum แท้ ปลอม คอ ล ลา เจน peptide รักษา รอย ดำ สิว เซ รั่ ม ลำไย จุฬา เฮิ ร์ บ pantip รักษา สิว ที่ไหน ดี ไม่ เลี้ยง ไข้ เซ รั่ ม ตัว ไหน ดี 2020 เซ รั่ ม ลัง โคม ตัว ใหม่ เป็น สิว อุด ตัน ที่ เดิม ๆ ส ครับ ตัว ขาว รอย แผล จาก สิว เซ รั่ ม ทา หน้า ตัว ไหน ดี คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น ยี่ห้อ ไหน ดี เซ รั่ ม ใบ บัวบก มะเขือเทศ skincare หน้า ขาว ไอ เท ม รักษา สิว อุด ตัน ไวท์ เซ รั่ ม เซ รั่ ม la roche posay ครีม หน้า ขาว ใส ปลอดภัย ชิ ตะ คอ ล ลา เจน ส่วนผสม คอ ล ลา เจน เกาหลี ที่ ดี ที่สุด eucerin first serum รีวิว เซ รั่ ม เกาหลี ตัว ไหน ดี pantip ครีม ลบ จุด ด่าง ดํา จาก สิว รักษา สิว ผด ที่ไหน ดี ต่อ เล็บ โพ ลี่ เจ ล คือ สิว รักษา แก้ สิว หัว ดํา collagen di peptide คือ รักษา สิว ที่ หน้าอก สิว ที่ เป็น ไต แก้ สิว หลัง รักษา หลุม สิว ที่ เกาหลี ซุปเปอร์ ขาว ใส s1 ของ แท้ ยู เบ รี น คอ ล ลา เจน ซื้อ ที่ไหน คอ ล ลา เจน vistra รีวิว colla collagen รีวิว ส มู ท อี แผลเป็น เซ รั่ ม รีวิว benzac รักษา สิว เซ รั่ ม ส้ม เลือด โร จู คิ ส กันแดด แนะนำ เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด รีวิว สิว อักเสบ ใต้ คาง ส ครับ หน้า ตัว ไหน ดี ส ครับ มะนาว คอ ล ลา เจน เกาหลี แบบ เม็ด benzac สิว ผด ยู กิ คอ ล ลา เจน พัน ทิป ส ครับ มา ดี้ คอ ล ล่า เฮ ล ท์ วัต สัน ราคา เซ รั่ ม sk คู มิ โกะ คอ ล ลา เจน ปลอม ส ครับ นริศ รา รีวิว คอ ล ลา เจน หมดอายุ innisfree serum รีวิว รักษา สิว ด่วน เซ รั่ ม ผิว ผสม ลาย เล็บ เจ ล ปี ใหม่ คอ ล ลา เจน ยอด นิยม ต่อ พี วี ซี เล็บ รีวิว เซ รั่ ม น้อง ฉัตร รักษา สิว ที่ โรง พยาบาล dragon blood 20g ราคา คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น พัน ทิป ส ครับ ผิว ทำ เอง ครีม แก้ ฝ้า กระ คอ ล ลา เจน หมอ แซม รีวิว เซ รั่ ม ส โน ว์ เกิ ร์ ล za เซ รั่ ม ร ดา เซ รั่ ม กา ร์ นิ เย่ เซ รั่ ม สี แดง เพียว คอ ล ลา เจน 200 000 ดี ไหม เซ รั่ ม กุ๊ บ กิ๊บ hiruscar postacne ดี ไหม รอย สิว หลัง แก้ แผลเป็น สิว ครีม ลบรอย ดํา ที่ ดี ที่สุด เซ รั่ ม เล ม่อน ลาย เล็บ เจ ล สี แดง สวย ๆ 2019 ส ครับ ผิว ทำ เอง vichy mineral 89 รีวิว pantip เซ รั่ ม ทอง คํา 24k ดี ไหม ยา ลด รอย ดํา รอย แดง จาก สิว ส ครับ ผิว เฮอ ร์ เบิ ล collagen เชน ส ครับ หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี 2018 nangngam รีวิว คอ ล ลา เจน pantip ยี่ห้อ ไหน ดี เซ รั่ ม เกาหลี v7 ส ครับ ขัด ผิว วัต สัน ตัว ไหน ดี คอ ล ลา เจน ubereen ครีม 24k ดี ไหม ครีม หน้า ขาว ลด สิว คอ ล ลา เจน เคน โกะ ราคา คอ ล ลา เจน เฮอ ร์ บา ไลฟ์ เซ รั่ ม ให้ ความ ชุ่มชื้น รอย แดง สิว รักษา เยล ลี่ คอ ล ลา เจน เกาหลี เลเซอร์ สิว หิน พร เกษม รักษา สิว ใกล้ ฉัน รักษา สิว พร เกษม ราคา เซ รั่ ม เกาหลี 2020 รักษา สิว ที่ไหน ดี 2020 pantip ส ครับ ขัด ผิว ใน เซ เว่ น nature's way collagen รีวิว โร จู คิ ส แอ ค เน่ ส ปอ ต เล ส เซ รั่ ม รักษา หลุม สิว ที่ เกาหลี เซ รั่ ม ใบ บัวบก เซ เว่ น เซ รั่ ม ลด รอย สิว ใน เซ เว่ น รีวิว เซ รั่ ม ณั ช ชา pantip คอ ล ลา เจน คอ ล ลี่ คอ ล ลี่ คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน กาละแม ร์ uc2 คือ คอ ล ลา เฮ ล ท์ ราคา เซ รั่ ม ที่ ช่วย กระชับ รู ขุม ขน การ รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ ส ครับ ผิว คือ เลเซอร์ สิว พร เกษม ผด สิว คอ ล ลา เจน ที่ วัต สัน รักษา สิว ที่ หลัง ให้ หายขาด pantip สิว ครีม ซอง ใน เซ เว่ น ลด สิว หน้า ใส ครีม ส มู ท อี แก้ ฝ้า รีวิว คอ ล ลา เจน samsung pharm รักษา หลุม สิว ที่ จมูก เกอร์ แลง เซ รั่ ม ลาย เล็บ เจ ล สี แดง สวย ๆ 2019 คอ ล ลา เจน คิว เท น รีวิว เซ รั่ ม สถาบัน โรค ผิวหนัง เซ รั่ ม วิ ต ซี รีวิว ครีม ไข่มุก หน้า ใส ลด รอย สิว รอย แดง ส ครับ มะขาม ขมิ้น รอย จุด ด่าง ดํา สาเหตุ สิว ผด ครีม หน้า ขาว ใส พัน ทิป เซ รั่ ม sistar รอย จุด ด่าง ดํา คอ ล ลา เจน โจ จู pantip ต่อ pvc เล็บ เซ รั่ ม ล็อก ซิ ทาน ยา ลด รอย สิว ที่ ดี ที่สุด เซ รั่ ม ที่ ดี ที่สุด พัน ทิป คอ ล ลา เจน ผิว ขาว เกาหลี คิว ตี้ แคร์ เพียว คอ ล ลา เจน พัน ทิป เล็บ เจ ล ลาย น่า รัก เซ รั่ ม ผิว ผสม คอ ล ลิ จิ ราคา เล็บ เจ ล ลาย มิ ก กี้ เมาส์ คอ ล ลา เจน ผง ตัว ไหน ดี รอย สิว ที่ คาง คอ ล ลา เจน เม็ด ฟู่ รักษา จุด ด่าง ดำ รักษา สิว ผด ด้วย ตัว เอง รักษา สิว ฮอร์โมน ผู้หญิง gee13 ดี จริง ไหม เซ รั่ ม พิ ก เซ รั่ ม หางจระเข้ เซ รั่ ม fresh estee lauder เซ รั่ ม สิว อุด ตัน เป็น ไต ลาย เล็บ เจ ล สี นู้ ด คอ ล ลา เจน ทับทิม เกาหลี เซ รั่ ม ไม่มี แอลกอฮอล์ ไม่มี น้ำหอม คอ ล ลา เจน ลด ฝ้า กระ เซ รั่ ม shiseido เซ รั่ ม ใน เซ เว่ น ตัว ไหน ดี เซ รั่ ม ขาว ปรี๊ด คอ ล ลา เจน 15 บาท เซ เว่ น ครีม พอก หน้า ขาว ยา ทา รอย ดำ เล็บ เจ ล ธีม ทะเล เซ รั่ ม มา จี ค เซ รั่ ม ไวท์ เท น นิ่ง วิ ต ซี รักษา สิว อุด ตัน หัว ขาว รีวิว เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ ครีม ลด รอย สิว หน้า ใส อ อริ จิ้ น เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ช่อง 8 clarins double serum 50ml ราคา ส เปร ย์ รักษา สิว ที่ หลัง pantip serum ผู้ชาย ครีม เติม หลุม สิว กา ร์ นิ เย่ เซ รั่ ม สี แดง นู ไวท์ เพียว คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ หลุม สิว จมูก ลาย เล็บ เท้า เจ ล รู บี้ คอ ล ลา เจน pantip ชา เขียว innisfree คอ ล ลา เจน รักษา กระดูก โร จู คิ ส แบบ ซอง ใน เซ เว่ น j noble collagen รีวิว ลด รอย ดํา สิว เร่ง ด่วน เลเซอร์ พร เกษม ส มู ท อี ลด รอย ดํา ใช้ benzac สิว เห่อ สิว อักเสบ ไม่มี หัว pantip ทา สิว อักเสบ provamed hyaflash serum รีวิว เซ รั่ ม อา ตุ่ย คอ ล ลา เจน จาก เป๋าฮื้อ เซ รั่ ม estee lauder ราคา gee13 ดี ไหม naara คอ ล ลา เจน รีวิว lancome เซ รั่ ม เล็บ ต่อ สิว อุด ตัน ที่ คอ origin serum รีวิว เซ รั่ ม เม อ ร์ ซี่ pantip คอ ล ลา เจน วัต สัน 4500 รีวิว เซ รั่ ม หน้า ใส ลด สิว ผด สิว คอ ล ลา เจน ดี ไหม คอ ล ลา เจน ปลา ทะเล น้ํา ลึก รักษา สิว benzac เล็บ เจ ล ลาย เปลือก หอย ครีม ลด รอย แดง จาก สิว แบบ เร่ง ด่วน เล็บ เจ ล ลาย น่า รัก รีวิว เซ รั่ ม ทอง คํา 24k ข้อดี ของ คอ ล ลา เจน ส ครับ มะขาม ทํา เอง กระชับ รู ขุม ขน เซ รั่ ม แผล จาก สิว กี่ วัน หาย คอ ล ลา เจน แก้ ฝ้า collagen plus vit e รีวิว ครีม รักษา ฝ้า แดด ส ครับ ผิว หน้า pantip รักษา สิว เม็ด ข้าวสาร เซ รั่ ม มะนาว โฟม ล้าง หน้า ส มู ท อี แก้ ฝ้า เซ รั่ ม ที่ ช่วย กระชับ รู ขุม ขน ครีม 24k ดี ไหม vistra collagen รีวิว คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ จาก ปลา ทะเล ครีม รักษา รอย สิว pantip ครีม เซ เว่ น ใช้ แล้ว หน้า ขาว คอ ล ลา เจน ไซ โก โนะ pantip คอ ล ลา เจน เกาหลี สี ฟ้า คอ ล ลา เจน ยู ไล ค์ ลาย เล็บ เจ ล เท้า สวย ๆ เซ รั่ ม มะรุม สกัด เย็น เซ รั่ ม yves rocher รีวิว รักษา สิว หิน ใต้ ตา เซ รั้ ม รีวิว เซ รั่ ม ชา เขียว คอ ล ลา เจน กิ ฟ ฟา รี น พัน ทิป ครีม ลด รอย ดำ สิว เซ รั่ ม วา เบ ล สิว อักเสบ เห่อ เซ ตา ฟิ ล รักษา สิว วัต สัน นู ท ริ 10000 รีวิว เซ รั่ ม บูท ผิว ขาว เพ้นท์ เล็บ สวย ๆ 2020 เซ รั่ ม ทา หน้า ตัว ไหน ดี คอ ล ลา เจน คิว เท น รีวิว คอ ล ลา เจน เชน ธ นา ตัว ใหม่ รอย แผลเป็น จาก สิว ที่ หลัง j noble collagen รีวิว เซ รั่ ม ซั ล วา ซู เซ รั่ ม ทา หน้า ใน เซ เว่ น สิว หาย เอง ได้ ไหม เซ รั่ ม โร จู คิ ส ราคา เกอร์ แลง เซ รั่ ม pantip ส ครับ ผิว วัต สัน ครีม รักษา ฝ้า ผู้ชาย ลาย เล็บ เจ ล ผู้ชาย ครีม โอ เล ย์ หน้า ขาว เซ รั่ ม สี ดา รีวิว pantip ครีม เซ รั่ ม เกาหลี คอ ล ลา เจน rich คอ ล ลา เจน pantip 2563 เซ รั่ ม มะเขือเทศ ใน เซ เว่ น ส มู ท โตะ สิว x5 รีวิว คอ ล ลา เจน เยล ลี่ pantip สิว ผด อุด ตัน วิธี ส คับ ผิว เซ รั่ ม fresh คอ ล ลา เจน รักษา ฝ้า คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ เซ รั่ ม innisfree รีวิว รักษา สิว พร เกษม ราคา ลาย เล็บ เจ ล ใส ๆ เซ รั่ ม สี เขียว อะ บา โลน คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ collagen เซ เว่ น คอ ล ลา เจน ช่อง 8 คอ ล ลา เจน คิว เท็ น รีวิว gee13 collagen รีวิว pantip ส ครับ ก ลู ต้า เนื้อ มะขาม ดี ไหม คอ ล ลา เจน เร่ง ขาว ครีม ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา รักษา สิว และ รอย สิว เซ รั่ ม หน้า ขาว ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน ผม ร่วง ครีม แก้ ฝ้า pantip คอ ล ลา เจน เหลือง sulwhasoo serum รีวิว คอ ล ลา เจน สกัด เย็น จาก เป๋าฮื้อ สิว สาเหตุ ได ม่อน เซ รั่ ม guerlain abeille royale double r serum รีวิว เลเซอร์ เปิด หัว สิว provamed serum ครีม ลด รอย ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา รักษา แผลเป็น สิว เจ ล แต้ม สิว ด รา ก้อน บ ลัด ยู เบ รี น คอ ล ลา เจน ดี ไหม เซ รั่ ม ช่วย กระชับ รู ขุม ขน รีวิว ยา ลด รอย สิว คอ ล ลา เจน คู มิ โกะ รีวิว ส ครับ ผิว หน้า เซ เว่ น blackmore collagen ราคา คอ ล ลา เจน ปุก เหลือง คอ ล ลา เจน เม จิ สี ทอง ราคา คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี 2563 พัน ทิป คอ ล ลา เจน ของ วินัย ไกร บุตร รีวิว ครีม รักษา รอย สิว โร จู คิ ส แอ ค เน่ ส ปอ ต เล ส ลาย เล็บ สี เจ ล รีวิว ครีม ลด รอย ดํา จาก สิว คอ ล ลา เจน ทับทิม ลด รอย สิว eucerin คอ ล ลา เจน สิว หาย คอ ล ลา เจน ไอ เม่ โอ ช้ อป ปิ้ง คอ ล ลา เจน รอย สิว หลัง ชนิด คอ ล ลา เจน ยา ลด หลุม สิว เลเซอร์ สิว พร เกษม ครีม oriental princess หน้า ขาว คอ ล ลา เจน เว เน่ ครีม แอ ป เปิ้ ล หน้า ใส รักษา สิว ผด ด้วย ตัว เอง คอ ล ลา เจน ปุก เหลือง รอย สิว ดำ ชนิด คอ ล ลา เจน คอ ล ลา เจน เบ ล ล่า มิยา บิ คอ ล ลา เจน พัน ทิป รีวิว คอ ล ลิ จิ คอ ล ลา เจน ซี ซี คอ ล ลา เจน เล็บ เจ ล ลาย เปลือก หอย คอ ล ลา เจน ส้ม เบน แซ ค รักษา สิว ผด คอ ล ลา เจน แบบ ไหน ดี ที่สุด ครีม ทา รอย แผลเป็น จาก สิว ครีม นี เวี ย รักษา ฝ้า เซ รั่ ม ทองคำ 24k ดี ไหม คอ ล ลา เจน rich ครีม แก้ ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา คอ ล ลา เจน ของ แหม่ม สุ ริ วิภา คี ล ส์ เซ รั่ ม รักษา สิว ที่ แขน คอ ล ลา เจน 10000 mg ยี่ห้อ ไหน ดี มอน เต้ เซ รั่ ม คอ ล ลา เจน ที่ มี ฮา ลา ล ครีม ลด รอย แดง จาก สิว แบบ เร่ง ด่วน เซ รั่ ม หมาย ถึง รักษา สิว ที่ไหน เซ รั่ ม แต้ม สิว คอ ล ลา เจน j noble ครีม แก้ รอย ดํา จาก สิว คอ ล ลา เจน เชอ รี่ ครีม หน้า ขาว ชาย kizzei ครีม หน้า ขาว เร่ง ด่วน ดี ไหม โจ จู คอ ล ลา เจน ของ ปลอม เซ รั่ ม รักแร้ นางงาม รีวิว pantip eucerin รักษา สิว อุด ตัน ประเภท ของ คอ ล ลา เจน เพียว คอ ล ลา เจน 1781 รักษา สิว ข้าวสาร เซ รั่ ม ณั ช ชา ดี มั้ ย เซ รั่ ม bioaqua pantip เซ รั่ ม เป ป ไท ด์ pantip กา ร์ นิ เย่ หน้า ขาว คอ ล ลา เจน ที่ วัต สัน ลด จุด ด่าง ดํา รอย สิว เร่ง ด่วน เซ รั่ ม วิ ต ซี วัต สัน คอ ล ลา เจน kilo คอ ล ลา เจน ม่วง คอ ล ลา เจน ทา ผิว รักษา สิว ที่ไหน ดี ไม่ เลี้ยง ไข้ ไว ตา เมท คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม ลา เน จ เรี ยล คอ ล ลา เจน ทำ ส ครับ เซ รั่ ม บ ลู รีวิว คอ ล ลา เจน นู ไวท์ ครีม หน้า ขาว pantip 2020 ชิ ตะ คอ ล ลา เจน พัน ทิป คอ ล ลา เจน มาเล เซ รั่ ม ผิว แห้ง เซ รั่ ม q ดี ไหม หลุม สิว ลึก เซ รั่ ม provamed ครีม ลด รอย สิว puricas คอ ล ลา เจน กาละแม ร์ pantip โจ จู คอ ล ลา เจน พัน ทิป ดี ดี คอ ล ลา เจน รีวิว คอ ล ลา เจน นิ ป ปิ เซ รั่ ม ณั ช ชา โบ เต้ ครีม จุฬา เฮิ ร์ บ มะม่วง เซ รั่ ม filorga คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์ วัต สัน รักษา ผด รีวิว ยา ลด รอย สิว แพ็ ค กี้ ไวท์ ลิ ฟ ติ้ง คอ ล ลา เจน เซ รั่ ม ครีม ฟ้า ขาว หน้า ใส โร จู คิ ส ซอง สีชมพู คอ ล ลา เจน ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip g13 คอ ล ลา เจน ดี ไหม สิว หัว ช้าง ที่ หลัง เลเซอร์ สิว อุด ตัน ม ค ลิ นท ร์ ครีม กิ ฟ ฟา รี น หน้า ขาว คอ ล ลา เจน kilo คอ ล ลา เจน ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ส เตี ย รอย ด์ รักษา สิว คอ ล ลา เจน swp พัน ทิป เซ รั่ ม estee lauder รีวิว ยา ลด รอย แดง จาก สิว รักษา สิว ส เตี ย รอย คอ ล ลา เจน บํา รุ ง ผิว หน้า ครีม ลด สิว ลด รอย สิว คอ ล ลา เจน ใบ เฟิร์น รีวิว รักษา สิว พร เกษม 2020 ลบรอย ดำ จาก สิว เซ รั่ ม ลิ เดีย คอ ล ลา เจน คู มิ โกะ ดี ไหม คอ ล ลา เจน มิยา บิ รักษา สิว หิน ด้วย ปูนแดง ลัง โคม จี นิ ฟิก dragon blood 20g ราคา คอ ล ลา เจน ที่ ดี ที่สุด ใน ตอน นี้ รีวิว เจ ล ลด รอย สิว เซ รั่ ม เลิ ฟ โพ ชั่ น รีวิว hyalu b5 serum รีวิว ลาย เล็บ เจ ล สี ดำ คอ ล ลา เจน ไซ โก โน๊ะ ของ ปลอม เซ รั่ ม ขาว ปรี๊ด ครีม ทา ฝ้า เห็น ผล จริง เลเซอร์ รอย สิว พร เกษม 2019 ครีม ลด แผลเป็น จาก สิว เล็บ เจ ล หินอ่อน ครีม ที่ ช่วย ให้ หน้า ขาว คอ ล ลา เจน มะเขือเทศ คอ ล ลา เจน เจน นี่ คอ ล ลา เจน ชง benzac ทา ตอน ไหน สิว อุด ตัน หาย เอง ได้ ไหม physiogel รักษา สิว ลาย เล็บ เจ ล เท้า สวย ๆ รักษา สิว หัว ดำ เซ รั่ ม ผู้ชาย รีวิว คอ ล ลา เจน วา ร์ ป เซ รั่ ม ก้อง สห รัถ ส ครับ ผิว วัต สัน คอ ล ลา เจน หมดอายุ รักษา สิว ของ แม่ ตั้ง ครรภ์ รักษา สิว อักเสบ ธรรมชาติ ซิ ง ก์ แอนด์ คอ ล ลา เจน คอ ล ลา เจน ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี รักษา รอย แดง สิว เซ รั่ ม 3w clinic รีวิว benzac ดัน สิว ครีม ณั ช ชา รีวิว lalalist ลาย เล็บ เจ ล แม่เหล็ก ครีม เค้า เตอร์ แบรนด์ หน้า ขาว pantip ลด สิว ลด รอย สิว เซ รั่ ม เลิ ฟ โพ ชั่ น pantip ครีม กลางคืน ใช้ แล้ว หน้า ขาว pantip รีวิว เซ รั่ ม ชา เขียว innisfree collagen peptide 4500 mg watsons รีวิว เซ รั่ ม รักษา สิว ผด คอ ล ลา เจน ซอง ครีม ซอง ใน เซ เว่ น ลด รอย สิว ครีม หน้า ขาว ชาย สิว อุด ตัน เห่อ ลาย เล็บ เจ ล สวย ๆ 2020 สีชมพู สิว หาย เร่ง ด่วน สิว ไม่ หาย คอ ล ลา เจน เร นา ต้า เซ รั่ ม แบบ ซอง ใน เซ เว่ น ครีม ซอง เซ เว่ น ลด รอย ดํา แผล จาก สิว กี่ วัน หาย เซ รั่ ม 3w clinic pantip เซ รั่ ม พีช เม ล่า ไวท์ บู ส เตอร์ เซ รั่ ม ลาย เล็บ เจ ล เล็บ สั้น เซ รั่ ม นา ร์ วาล pantip คอ ล ลา เจน ชนิด เม็ด รีวิว noscarna gel ยู กิ คอ ล ลา เจน พัน ทิป เซ รั่ ม ยอน ฮ วา เซ รั่ ม guerlain eucerin double booster serum รีวิว pantip สาเหตุ ของ สิว ผด ครีม กิ ฟ ฟา รี น รักษา ฝ้า คอ ล ลา ซิงค์ พลัส เซ รั่ ม labmade รีวิว pantip ที่ ส ครับ หน้า เซ รั่ ม ดีๆ ใน เซ เว่ น คอ ล ลา เจน สกัด เย็น รักษา สิว ราคา คอ ล ลา เจน อั ล ติ เมท ดี ไหม collagen giffarine สูตร ครีม หน้า ขาว ครีม นา ร์ วาล เซ รั่ ม น้ำผึ้ง รีวิว ครีม ลด ฝ้า ที่ ดี ที่สุด cc calcium collagen pantip คอ ล ลา เจน แบ ล็ คม อ ร์ ดี ไหม เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ ราคา fin delles collagen รีวิว สิว แข็ง ไม่มี หัว การ เลเซอร์ สิว คอ ล ลา เจน เม จิ รีวิว ส เปร ย์ รักษา สิว ที่ หลัง pantip เซ รั่ ม ละลาย สิว ครีม วัต สัน หน้า ขาว ส ครับ ผิว วัต สัน รีวิว ครีม ลด รอย แผลเป็น สิว ส ครับ ก ลู ต้า เนื้อ มะขาม ของ แท้ การ รักษา สิว ไม่มี หัว ส ครับ ผิว เซ เว่ น pantip ครีม นางพญา หน้า ขาว ซื้อ ที่ไหน รักษา สิว งบ น้อย pantip ครีม รักษา รอย สิว pantip เซ รั่ ม คลา แรง ส์ ครีม นางพญา หน้า ขาว แก้ ปัญหา หลุม สิว คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ pantip สิว ผด หาย ข้าม คืน ลาย เล็บ เจ ล เล็บ สั้น gee13 ดี ไหม pantip รักษา สิว ยู เซอ ริน เซ รั่ ม หน้า เรียว ครีม ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส คอ ล ลา เจน ผง ที่ ดี ที่สุด สิว อักเสบ ไม่มี หัว สาเหตุ eucerin double booster serum รีวิว pantip watson collagen peptide 4500 mg รีวิว รัก สาร อย สิว ครีม เภสัช ทา หน้า สีชมพู pantip
   เซ รั่ ม กา ร์ นิ เย่ pantip| ครีม เกาหลี หน้า ขาว| กำจัด สิว อุด ตัน| ลด รอย แดง จาก สิว แบบ เร่ง ด่วน| ยา ทา รอย ดํา จาก แผล| เลเซอร์ สิว อุด ตัน ที่ไหน ดี 2020| ครีม 24k ดี ไหม| เซ รั่ ม ลา เน จ| ราคา ต่อ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค| กา ร์ นิ เย่ เซ รั่ ม มา ส์ ก| เล็บ เจ ล ลาย หินอ่อน สีชมพู| คอ ล ลา เจน แอ ม เว ย์ แบบ เม็ด| รักษา สิว ติด สาร| คอ ล ลา เจน เม จิ สี ทอง ราคา| ครีม ลด รอย สิว ถูก และ ดี| ครีม ทา ฝ้า ดี ลา นิ น| คอ ล ลา เจน พบ ใน| ยู เซอ ริน รักษา ฝ้า รีวิว| รักษา สิว ที่ โรง พยาบาล| ลด รอย สิว หน้า ใส| รอย จุด ด่าง ดํา| กา ร์ นิ เย่ เซ รั่ ม รีวิว| เคน โกะ คอ ล ลา เจน| คอ ล ลา ริ ช วัต สัน| รีวิว ครีม รักษา ฝ้า| เจ ล แต้ม สิว dragon blood| คอ ล ลา เจน ของ แหม่ม| คอ ล ลา เจน บาย วัต สัน ไฮ โดร บาลานซ์| คอ ล ลา เจน ไว ตา เมท| เฌอ ชม คอ ล ลา เจน รีวิว พัน ทิป| lancome serum รีวิว| เซ รั่ ม โซล ซู พัน ทิป| ครีม รักษา ฝ้า เกาหลี| ครีม ลด รอย สิว ผู้ชาย ใน เซ เว่ น| คอ ล ลา เจน บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี| ลบรอย สิว ใน เซ เว่ น| ครีม ทา ฝ้า melanon| caudalie vinopure serum รีวิว| ครีม รักษา รอย สิว ที่ ดี ที่สุด| ครีม เติม หลุม สิว| เซ รั่ ม วิ้ ง ไวท์ ราคา| คอ ล ลา เจน ไอ เม่| cc calcium & collagen รีวิว| คอ ล ลา เจน 6000| เซ รั่ ม ตรี ชฎา| คอ ล ลา เจน คุณ เชน| รักษา รอย ดำ สิว| รีวิว เซ รั่ ม ณั ช ชา pantip| ไอ เท ม รักษา สิว ผด| เซ รั่ ม หัว ไช เท้า ใน เซ เว่ น| ลด จุด ด่าง ดํา รอย สิว เร่ง ด่วน| ส ครับ ธรรมชาติ| คอ ล ลา เจน แก้ เข่า เสื่อม| คอ ล ลา เจน คอ ล ลิ จิ pantip| เซ รั่ ม วา เบ ล pantip| ครีม ทา รักแร้ นางงาม รีวิว| สิว อักเสบ หัวแข็ง รักษา| ครีม หน้า ขาว ชาย| คอ ล ลา เจน samsung pharm pantip| naara เจอ เน ส ส์ ราคา| อ โล เว ร่า ก ลู ต้า เซ รั่ ม| blackmore collagen ราคา| คอ ล ลา เจน 5000 mg| คอ ล ลา เจน พลัส ซี รีวิว|